مندل
آزمایشگاه تخصصی ژنتیک
مندل تنها آزمایشگاه تخصصی ژنتیک استان آذربایجان غربی می باشد که مجهز به هردو بخش Cytogenetic ( بررسی کروموزومی ) و Molecular genetic ( بررسی DNA ) با جدیدترین تکنیک ها Sequencing ( توالی یابی ) و Fragment Analysis است و در مواردی که امکان انجام آزمایش در ایران مقدور نباشد ، آزمایشگاه مندل با چندین مرکز معتبر اروپایی برای انجام آزمایشات مذکور همکاری دارد .
با آرزوی جامعه ای سالم و توانمند
پروفسور عیسی عبدی راد
دکتر علی وهابی
© 2022 MENDEL MEDICAL GENETICS CENTER. All rights reserved.
توسعه یافته توسط مهدی فرجی