آزمایشات مولکولی
( QF-PCR ) x , y تشخیص پیش از تولد آنوپلوئیدی های کروموزوم های ۱۳ ۱۸ ۲۱
Cell Free DNA (NIPT)
FMF تب مدیترانه ای فامیلی
( CVD ) پانل ترومبوزی
تالاسمی
( CF ) سیستیک فیبروزیس
فنیل کتونوری
Conexin 26-30 ناشنوایی
آکندروپلازیا
Smith Lemli Opitz Syndrome (SLO.S)
Fragile X Syndrome شکننده X سندروم
Spinal Muscular Atrophy ( SMA )
هیپوآکندروپلازی
Y Chromosome Microdeletion
Jak2
( کمی ، کیفی ) BCR / ABL
Whole Exome Sequencing ( WES )
آزمایشات مولکولی
HPV ویروس پاپیلومای انسانی
( Fragment Analysis ) DQ2 , DQ8 سلیاک
DMD دیستروفی عضلانی دوشن
( Sequencing ) KRAS بررسی جهش های ژن
( Sequencing ) BRAF بررسی جهش های ژن
( Sequencing ) EGFR بررسی جهش های ژن
آزمایش پیوند مغز استخوان ( کنترل الل های بیمار و فرد اهدا کننده )
تعیین ابویت ، تعیین هویت ، تعیین جنسیت ، DNA آزمایش
آزمایشات سیتوژنتیک
کاریوتیپ و آنالیز کروموزومی بر روی مایع آمنیون
کاریوتیپ و آنالیز کروموزومی بر روی خون بند نافی
کاریوتیپ و آنالیز کروموزومی بر روی پرز های جفتی
کاریوتیپ و آنالیز کروموزومی بر روی جنین و محصولات سقط
کاریوتیپ و آنالیز کروموزومی بر روی خون محیطی
کاریوتیپ و آنالیز کروموزومی بر روی مغز استخوان
بررسی شکنندگی های کروموزومی ( آنمی فانکونی ... )
Copyright © 2022 Mendel Genetics Laboratory Inc. All rights reserved.
Mehdidev.ir توسعه یافته توسط